• Quyết định và quy định về đồ án tốt nghiệp: Tải tại đây
 • Dành cho sinh viên:
  • Mẫu Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (1SV): Tải tại đây
  • Mẫu Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (nhóm sinh viên): Tải tại đây
  • Mẫu Bìa Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Tải tại đây
  • Mẫu Ruột Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Tải tại đây
 • Dành cho giảng viên:
  • Mẫu Phiếu kiểm soát tiến độ làm đồ án tốt nghiệp: Tải tại đây
  • Mẫu Nhận xét giáo viên hướng dẫn: Tải tại đây
  • Mẫu Nhận xét giáo viên duyệt: Tải tại đây
 • Dành cho hội đồng:
  • Mẫu Phiếu chấm: Tải tại đây
  • Mẫu Phiếu nhận xét bảo vệ và chấm đồ án tốt nghiệp: Tải tại đây
 • Mẫu Bài báo Nghiên cứu khoa học: Tải tại đây
 • Mẫu Báo cáo kết quả đề tài: Tải tại đây
 • Quy định về Liêm chính học thuật Trường Đại học Bách khoa: Tải tại đây
 • Hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo trong các tài liệu học thuật: Tải tại đây
 • Phân loại các tạp chí ISI: Tải tại đây
 • Quy định về Khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp: Tải tại đây
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
 • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
 • (+84) 236 3842741