1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

 • Về kiến thức
  • Có trình độ chuyên môn sâu, có phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến để tiếp cận được các thành tựu khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.
  • Có những phát hiện mới về kiến thức chuyên môn.
 • Về kỹ năng
  • Có khả năng chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập nghiên cứu, phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.
  • Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu và đào tạo, hướng dẫn các bậc học Đại học và Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.
  • Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ trong thực tiễn.
 • Về thái độ
  • Có đạo đức, trách nhiệm trong nghề nghiệp và khoa học; trung thực và chịu trách nhiệm trong nghiên cứu.

1.3. Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí với hướng chuyên sâu Chế tạo máy, nghiên cứu sinh có khả năng:

 • Phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực chế tạo máy và những lĩnh vực có liên quan.
 • Dẫn dắt và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực thuộc về kỹ thuật cơ khí; đào tạo, hướng dẫn và giảng dạy các bậc học Đại học và Thạc sĩ
 • Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nêu trên trong thực tiễn.
 • Viết, trình bày và giới thiệu các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

2. Thời gian đào tạo

 • Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm liên tục và đối với người có bằng Đại học là 4 năm liên tục.
 • Nếu không theo học được liên tục và được Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa đồng ý thì người có văn bằng thạc sĩ được đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm, trong đó đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

3. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển và trúng tuyển

3.1. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự tuyển

3.1.1. Điều kiện về văn bằng và các công trình đã công bố

Người dự tuyển học Tiến sĩ (gọi là Nghiên cứu sinh – NCS) phải thoả mãn các yêu cầu về văn bằng và các công trình đã công bố sau đây:

 • Có bằng thạc sĩ định hướng nghiên cứu với chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đào tạo thì cần có ít nhất 01 bài báo khoa học phù hợp với hướng dự định nghiên cứu.
 • Có bằng thạc sĩ định hướng nghiên cứu với chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi thì cần có ít nhất 02 bài báo khoa học, trong đó có 01 bài báo khoa học phù hợp với hướng dự định nghiên cứu.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng từ loại khá trở lên thì cần có ít nhất 02 bài báo khoa học hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Việc xác định ngành đúng, phù hợp và gần do Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa quyết định dựa trên chương trình đào tạo Đại học mà đối tượng dự thi đã học.

Danh mục một số ngành đúng, phù hợp và gần cho trong bảng 1 sau.

Danh mục ngành

Tên ngành đào tạo bậc Thạc sĩ
Ngành đúng Kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Ngành phù hợp Kỹ thuật cơ khí động lực
Kỹ thuật cơ điện tử
Cơ kỹ thuật
Ngành gần Kỹ thuật công nghiệp
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Quản lý công nghiệp
Kỹ thuật nhiệt

Bảng 1. Danh mục một số ngành đúng, phù hợp và gần

3.1.2. Điều kiện về bài luận dự định nghiên cứu

Người dự tuyển NCS phải có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn…

3.1.3. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Đối với những chuyên ngành có yêu cầu về kinh nghiệm thiết kế, chế tạo các thiết bị và công nghệ gia công cơ khí, yêu cầu người dự tuyển phải có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự định nghiên cứu.

3.1.4. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ

Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ.

3.1.5. Điều kiện về thư giới thiệu và các điều kiện khác

Phải có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc Cơ sở đào tạo thành viên nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

Có cam kết bảo đảm 100% thời gian làm việc tại cơ sở đào tạo. (Trong trường hợp không đảm bảo được 100% thời gian làm việc, phải có cam kết ít nhất là 12 tháng làm việc tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu).

3.2. Trúng tuyển

Để được công nhận là NCS thuộc chuyên ngành đào tạo, người dự tuyển phải vượt qua kỳ tổ chức xét tuyển do ĐHĐN tổ chức. Các quy định về xét tuyển, trúng tuyển theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ và của ĐHĐN.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
 • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
 • (+84) 236 3842741