TẦM NHÌN

Đến năm 2025 khoa Cơ khí sẽ trở thành trung tâm hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực cơ khí của cả nước, ngang tầm với các cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

SỨ MẠNG

Khoa Cơ khí là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật trong các lĩnh vực cơ khí phục vụ nhu cầu của đất nước.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741