Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ giảng viên khoa Cơ khí không ngừng nỗ lực, tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhiều đề tài có tính thực tiễn cao, chất lượng tốt, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngành Cơ khí ngày hôm nay. Trong những năm qua các cán bộ, giảng viên của khoa đã chủ nhiệm thành công 10 đề tài cấp Bộ, 07 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, hơn 10 đề tài cấp Trường Đại học Bách khoa và nhiều đề tài khác với các đơn vị, doanh nghiệp bên ngoài***.

Đề tài cấp Nhà nước

Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

Đề tài cấp Cơ sở

Đề tài khác (Nafosted, AUF…)

Các phần này đang được cập nhật

*** Dữ liệu được cập nhật 7/2020

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741