Đăng ký làm ĐATN của khóa 15C

In July 23, 2019
660 Views

Theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm Khoa, sinh viên cần đăng ký làm đồ án tốt nghiệp với các nội dung như sau:

  • Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một đề tài,  nếu đề tài làm nhóm thì không được quá 02 sinh viên trong một nhóm;
  • Sinh viên nào không đăng ký thì Khoa sẽ chủ động phân công;
  • Bản đăng ký của các lớp phải được gửi về văn phòng Khoa (cho Cô Ngọc) trước ngày 02/08/2019.

Trên cơ sở nguyện vọng của sinh viên Ban chủ nhiệm Khoa sẽ lập phương án phân công và sẽ dán danh sách làm ĐATN tại các bảng thông báo ở Bộ môn.

Lớp trưởng các lớp nộp bảng đăng ký theo mẫu đã gửi trong mail cho Cô Ngọc.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741