Báo cáo ba công khai của Nhà Trường

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng công bố:

A.   Báo cáo công khai thông tin hàng năm:

a.   Năm học 2018-2019: [Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành], [Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 21: Công khai tài chính]

b.   Năm học 2017-2018: [Biểu mẫu tổng hợp], [Biểu mẫu 20: Công khai các khoa, chương trình], [Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 23: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 24: Công khai tài chính]

c.   Năm học 2016-2017: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

d.   Năm học 2014-2015: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

B.   Báo cáo tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

a.   Năm 2015 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

b.   Năm 2016 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

C.    Công khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp: [Tra cứu tại đây]

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741