Danh sách dự kiến Học bổng HKI 2015 – 2016

In April 14, 2016
2817 Views

Khoa Cơ khí nhận được thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 như sau:

Đối tượng và tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập:

  • Sinh viên đại học hệ chính quy học đúng tiến độ; có số tín chỉ đăng ký học và dự thi (lần thứ nhất) không ít hơn 14 tín chỉ;
  • Sinh viên có đăng ký tín chỉ học lại hoặc có kết quả tín chỉ không đạt trong học kỳ I năm học 2015-2016 thì không được xét cấp học bổng khuyến khích học tập;
  • Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 đạt từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về học bổng khuyến khích học tập, sinh viên phản ánh trực tiếp về giáo vụ khoa (thầy Nguyễn Phúc Nghĩa – VP khoa Cơ khí) trước ngày 21/04/2016 để khoa phản ánh lại với Phòng Công tác sinh viên trước ngày 22/04/2016. Sau thời gian trên, khoa và Phòng Công tác sinh viên không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016.

Danh sách học bổng:

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741